Registrul de evidenţă al salariaţilor - Informaţii generale

  * Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui aduce la cunoştinţa angajatorilor ca a apărut Hotărârea nr. 37 din 15 ianuarie 2010 cu privire la modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor:

  "HOTARÂREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010

  pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

  EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2010

  Data intrarii in vigoare : 20/01/2010

  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

  ART. I

  Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "(4) Nu au obligatia de a înfiinta registru misiunile diplomatice din România, respectiv ambasadele, reprezentantele, consulatele generale si consulatele oficiale."

  2. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

  "(2^1) La angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se înregistreaza în registru cel târziu în ziua lucratoare anterioara începerii activitatii de catre salariatul în cauza.

  (2^2) Elementele prevazute la alin. (2) lit. e) se înregistreaza în registru la data încetarii contractului individual de munca."

  3. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 4. - (1) Angajatorii au obligatia de a transmite registrul în forma electronica la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel târziu în ziua lucratoare anterioara începerii activitatii de catre primul salariat".

  4. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

  "(5) În cazurile mentionate la art. 3 alin. (2^1) si (2^2), registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi are sediul sau domiciliul angajatorul cel târziu în ziua lucratoare anterioara începerii activitatii de catre salariat, respectiv la data încetarii contractului individual de munca al acestuia."

  5. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:

  "d) neînregistrarea contractelor individuale de munca în registru anterior începerii activitatii;

  e) completarea registrului cu date eronate."

  6. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

  a) cele prevazute la lit. a)-c), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

  b) cea prevazuta la lit. d), cu amenda de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de munca neînregistrat, fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000 lei;

  c) cea prevazuta la lit. e), cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei."

  7. La articolul 8, alineatul (4) se abroga.

  ART. II

  Dispozitiile referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor intra în vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei hotarâri.

  ART. III

  Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

  PRIM-MINISTRU, EMIL BOC

  Contrasemneaza:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Mihai Constantin Seitan

  Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

  Bucuresti, 15 ianuarie 2010. Nr. 37. "

   

  CONDUCEREA I.T.M. VASLUI

 
Despre noi   |   Campanii   |   Legislaþie   |   Formulare tipizate    |   Sesizãri
Copyright © 2006, ITM Vaslui. Toate drepturile rezervate.
Realizat de Mihai Cioatã.